Илмий-амалий конференциянинг АХБОРОТ ХАТИ

Ўзбекистан Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 19 июндаги “Тошкент давлат педагогика университетининг 80 йиллигини нишонлаш туғрисида”ги 219-сонли буйругига бииоан 2015 йил 29 сентябрь куии Тошкент давлат педагогика университетида “Педагогик кадрлар тайёрлаш: тарихийлик, замонавийлик, истикбол” мавзусида илмий-амалий конференция ўтказилади.Конференциянинг максади республикамизда педагогик кадрлар тайёрлаш тарихи, амалга оширилган ислохотлар хамда юкори малакали кадрлар тайёрлаш истикболларини ёритиш.

Конференциянинг асосий йўналишлари:

-Кадрлар тайёрлаш миллий дастури – Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизимини шакллантириш ва такомиллаштиришнинг асосий омили;

-барқамол шахсни шакллантириш масалалари;

-таълим тизимига инновацион ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

-республикада олий малакали илмий ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш истикболлари;

-кадрларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни такомиллаштириш;

–   педагогик кадрлар тайёрлаш сохасида халқаро хамкорлик холати ва истикболлари.

Конференция материаллари тупламига илмий мақолалар учуй талаблар:

–    мақолалар конференция йўналишларига оид долзарб мавзуларда, илмий тахлил ва тугалланган фикрлар асосида, таклиф ва тавсиялар билан тақдим этилиши лозим;

–    такдим этилаётган маколалар соха бўйича етук мутахассисларнинг битта такризи билан қабул қилинади;

–   конференция материаллари узбек, рус ва инглиз тилларида тавдим этилиши мумкин;

–    мақола матнлари тахрир кнлинган холда А-4 улчовидаги когозга, юкоридан ва пастдан 2,5 см., чапдан 3 см., унгдан 1 см. жой колдириб, 1 нусхада расмийлаштирилади. Маколанинг номи, 1,5 интервалдан сунг муаллифнинг исми ва отасининг исми хдмда фамилияси бош харфларда ёзилади, 1 интервалдан кейин ташкилот номи, e-mail курсатилади. Сунгра 1,5 интервал колдирилиб, матннинг мазмуни 1 интервалли каторларда ёзилади. Матннинг электрон нусхаси MS Word дастурида, Times New Roman шрифтида, 12 кегел катталигида 3 бетгача хажмда булиши лозим. Фойдаланилган адабиётлар руйхати матн охирида берилади.

Конференция тили: узбек, рус, инглиз.

Конференцияда катнашиш учун маколалар 2015 йил 1 сентябргача кабул килинади.

Конференция талабига мос келмаган маколалар дастурга ва материаллар тупламига киритилмайди, маколалар муаллифларга кайтарилмайди.

Конференция иштирокчиларига сертификат берилади.

Ташкилий кумита манзили: Тошкент давлат педагогика университета – Тошкент шахри, Юсуф Хос Хожиб кучаси 103-уй (индекс 100100). Тел.: (998-71) 255-50- 95, 252-68-56 факс: (998-71) 215-54-18. Электрон почта: tdpu80@inbox.uz

 

920 total views, 4 views today

This post is also available in: Русский

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *